... nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang … isang uri ng panitikan na tumatalakay sa kabayanihan at pakikipag tunggali ng isang tao sa mga tao laban sa mga kaaway, isang uri ng panitikan na nagpapaliwanag tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagy sa daigdig. Halimbawa, ang isang mensaheng mula sa wikang Hapon ay ipapaliwanag muna sa Ingles, pagkatapos ay ihahatid patungo sa puntiryang wika, katulad ng Tagalog o Arabe. Pinagsama sa pamamaraang ito ang pagpapaunawa at pagsasalin ng wika. Ang kaalaman tungkol sa Tawheed2 ay binubuo ng pinakadakila at pinakamahalagang kaalaman, ... matutunghayan sa aklat na ito ay pawang mga pagpapaliwanag sa diwa at kahulugan upang higit na maunawaan ng mambabasa. Sa mahabang abangan, tinatala ng tagapagpaunawa ang paglalahad upang makatulong sa pagpapaliwanag ng mga mahahabang talata. Hindi sakop ng karapatang-ari ang suring-aklat na ilalathala sa mga pahayagan at magasin. Ang pakahulugan ng parirala ay: "Siya/Sila ay naglalakbay". Bagaman ang mga tagapagpaliwanag ay kadalasanag tinatawag din na mga tagapagsalin (translator), hindi ganap na magkasingkahulugan ang mga ito. Kalamansi St. cor. Ang mga huli naman – na sumasalo sa pagpapasa o pagbabato – ay susunod na magpapaliwanag patungo sa mga puntiryang wika. [4], Makaraan ang 1960, nagkaroon ng pagbabago sa patakaran ng paghirang ng mga tagapagpaunawa. Ang abangang pagpapaliwanag ay maaaring maikling abangan o mahabang abangan: sa maiklsing abangan, naghihintay muna ang tagapagpaunawa ng saglit na panahon bago magpaliwanag; sumasanding ang tagapagpaunawa sa kaniyang ala-ala; bawat bahagi ng paglalahad ay maikli at sapat lamang para maisaulo bago magpaliwanag. Kinasasangkutan ang paghahatid-sabing pagpapaliwanag (liaison interpreting, o pagbibigay-alam) ng pagpapasa ng nilalaman ng isang paglalahad sa isa, sa pagitan ng dalawa, o sa pagitan ng maraming mga tao. Kung minsan, ginagawa rin ang pagpapaliwanag habang nagbabasa ng isinasalin-wikang lathalain, na kaakibat sa pagpapaliwanag na abangan. Ngunit, may kakulangan din ang pamamaraan ng pagsasalin ng bawat pangungusap, sapagkat hindi naririnig ng tagapagpaunawa ang kabuuan o buod ng talumpati, kung kaya’t mas mahirap itatag ang tumpak na kahulugan ng mensahe ng talumpati, dahil nagkakaroon ng limitasyon sa magagamit na mga tamang pananalita at talasalitaan. Nangyayari ang pagpapaliwanag sa tunay na panahon, habang kaharap – nasa telebisyon man o nasa telepono – ang mga partidong pinaglilingkuran ng tagapagpaunawa. Ang pagpapaliwanag na pang-pagpupulong ay ang pagpapaunawa habang dinaraos ang isang pagpupulong - na maaaring sabayan o abangan. Ginagamit ito kung ang karamihan sa mga dumalo sa pagsasalu-salo ay nakapagsasalita ng pinanggagalingang wika, at kaunti lamang (karaniwang hindi hihigit sa tatlong tao) ang hindi nakapagsasalita ng pinagmumulang wika. Ang pagpapasa-pasa o pagbabato ay ginagawa naman kung marami ang bilang ng puntiryang wika. Isang pinaka-pangkaraniwang kamalian ang pagturing sa gawaing pagapapaliwanag (interpretasyon)[1][2][3] na ito ay isang pagsasaling verbatim[1], kung saan ang bawat ay tinutumbasan lamang ng isa pang salita. Inilimbag ng: The Islamic ... landas hanggang sa Huling Araw. Halimbawa, kung gagamitin ang berbatim malay mo mamatay siya XD(o berbeytim[1])sa pagsasalin ng pariralang Kastila na: "Está de viaje", maaaring hindi agad mauunawaan ang saling "Ay ng lakbay", bagaman ito ay matapat, makatotohanan, tumpak, at nakapagpapahiwatig na pagsasalin. Natatanggap at nababatid naman ng mga tagapakinig ang pagpapaliwanag sa pamamagitan ng sarili nilang mga aparatong pandinig, na nakakabit sa kanilang mga tainga. Datapwa, hindi naman ito tumpak na pagsasalin at pagpapaliwanag. Mahalaga ang pagpapaunawa ng nilalaman ng mga talakayan at pakikipagunayan sa pagitan ng mga kinatawan ng iba’t ibang mga pamahalaan. Maliban sa isinusulat na mga tala ng tagapagpaliwanag, wala nang ibang aparatong ginagamit. isang maikling salaysay na nagpalipat-lipat sa salinlahi sa pamamagitan ng mga bibig, kaunaunahang nalimbag sa pilipinas noong 1593, ikalawnag aklat na nalimbag sa pilipinas ni padre Francisco Blanca de San Jose, O.P. Kung kaya’t mas mainam ito kung ikukumpara sa sabayang pagpapaliwanag. isang uri ng panitikan na nagpapaliwanag tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagy sa daigdig. Ang pagsasalin ay ang paglilipat ng kahulugan ng mga panitik copy paste ka pa aa :D hahaha. Sa simula, magsasalita ang tagapagpaliwanag na ang ginagamit ay ang wikang pangkaraniwan o nauunawaan ng lahat ng iba pang tagapagpaunawa. Inilathala at inilimbag sa Pilipinas ng Vibal Publishing House, Inc. Main Office: 1253 Gregorio Araneta Avenue, Quezon City . nagsasaad ng wakas na pagsasalita o wakas. Sa sabayang pagpapaliwanag, ipinababatid ng tagapagpaunawa ang nilalaman ng paglalahad mula sa pinanggagalingang-wika sa mabilis na pamamaraan patungo sa puntiryang-wika, at habang patuloy na nagsasalita ang nagtatalumpati o tagapagsalita; habang nakaupo sa isang walang-ingay na silid, nagpapaliwanag ang tagapagpaunawa sa harap ng isang mikropono; nakikita at naririnig niya ang taong nagsasalita sa pamamagitan ng mga aparatong pandinig (mga earphone). Nagkaroon din ng tuluyang pagdaragdag ng mga kababaihan sa loob ng larangan. Sa abangang pagpapaliwanag, nagsasalita lamang ang tagapagpaunawa pagkatapos na makapagsalita ang taong nagtatalumpati. Isinasagawa ang maikli o mahabang abangan, alinsunod sa napagkasunduan ng tagapagpaunawa at ng kaniyang kliyente bago pa man isagawa ang pagpapaliwanag, at ayon din sa paksa, sa antas ng kalaliman ng paksa, at sa layunin ng isinasagawang pagpapaliwanag. Mga Taga-pagsalin sa Mga Nagkakaisang Bansa, Ediciones Universidad de Salamanca. Walang saysay ang ganitong gawi sa pagsasalin at pagpapaliwanag, sapagkat hindi maiintindihan o mauunawaan ng taong tagapakinig ang kahulugan ng mga pangungusap. Tanga pwede tong baguhin. Isinasagawa ang pagpapaliwanag sa dalawang paraan: sabayan (simultaneous) at abangan (consecutive). Barr, Anne. Ang unang tula sa Tagalog ay sinulat ni Tomas Pinpin at kasamang inilimbag sa kanyang aklat na Librong Pag-aaralan nang manga Tagalog ... Ang kauna-unahang nobelang Tagalog na ipinalimbag sa anyong aklat ay ang Nena at Neneng ni Valeriano Hernandez Pea; inilimbag ito noong 1905. Binabasa ng malakas ang nakasaad sa lathalain nasusulat sa pinagmumulang wika, na patungo sa puntiryang wika. Marami ring hinihirang na mga tapagpaunawa ang Mga Bansang Nagkakaisa, sa mga tanggapan nito sa lahat ng mga dako ng mundo. 1st Avenue, Juna Subdivision, Matina, Davao City. Sa bulungan o binubulong na pagpapaliwanag (Pranses: chuchotage): nakaupo o nakatayo ang tagapagpaliwanag, habang katabi ang maliit na mga tagapakinig, at ibinubulong ang paksa ng usapan. Humihirang din ng daan-daang mga tagapagpaliwanag ang hukbong-sandatahan ng Estados Unidos, sa Iraq at Afghanistan, upang makatulog sa pakikipagugnayan sa mga mamamayang naninirahan sa mga pook na iyon. bahaging maglalahad ng magiging resolusyon ng kuwento. Ang dalawang huli ay kapwa mga kapanalig na institusyon ng Samahang Europyano. Karamihan sa mga dalubhasa at palagiang tagapagpaunawa ay naghahanap-buhay at naglilingkod para sa mga pagpupulong ng mga samahang pansandaigdigan katulad ng Mga Bansang Nagkakaisa, Samahang Europyano, o Samahang Aprikano. Ang sabayang pagpapaliwanag ang karaniwang ginagamit ng mga tagapagpaunawang sumensenyas para sa mga pipi at binging tao. Karaniwang natatagpuan ang mga taong maalam sa maraming wika mula sa mga sumusunod: nakaririwasang mga pangkat ng lipunan, mga tauhan ng pamahalaan, mga dalubhasa ng mga kolonya ng mga imperyo, mga kawal ng mga hukbong pandigmaan, mga makapangyarihang bansa, mga politiko at ideyolohistang, mga mag-aaral na nangibang-bayan, at mula sa mga anak ng mga magulang na nagsasalita ng iba't-ibang wika. Subalit dahil anim lamang ang mga opisyal na wika nito, mas maliit na tagapaghirang lamang ito kung ihahambing sa Samahang Europyano. Kadalasan din, hinihiling ng tagapagpaunawa na himintil ang nagtatalumpati sa bawat pangungusap; dahil sa pamamaraang ito (pangungusap-sa-bawat-pangungusap na pagpapaliwanag), nangangailangan lamang ng bahagyang pagsasaulo ng mga pananalita sa talumpati. Nagsimula ang Mga Nagkakaisang Bansa na humanap at humubog ng mga maaaring maging tagapagpaunawa – yung mga taong bagaman iisang wika lamang ang nalalaman, subalit natutuo ng ibang mga wika sa mga paaralan. Kapag huminto o natapos ang tagapagtalumpati, saka pa lamang magpapaliwanag ang tagapaunawa na ang ginagamit ay ang puntiryang wika.
2020 kailan inilimbag ang aklat tungkol sa pagpapaliwanag sa nebular ipotesis